Terugbetaling

Terugbetaling ziekenfonds

                             

Terugbetaling  Riziv

Er bestaat momenteel enkel een RIZIV-terugbetaling voor diabetespatiënten met:

 • Ofwel een diabetespas (geldig tot en met 31/12/2017)
 • Ofwel een diabetesconventie
 • Ofwel een zorgtraject (opgesteld in het kader van diabetes mellitus, type 2)
 • Ofwel een voortraject (opgesteld in kader van diabetes mellitus, type 2)

Diabetespatiënten met diabetespas

Voor patiënten die tot één van de risicogroepen behoren én in het bezit zijn van een diabetespas kunnen maximum 2 podologische consultaties per kalenderjaar per patiënt terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Deze mogen niet op dezelfde dag plaatvinden of worden uitgevoerd tijdens een hospitalisatie. De patiënt betaalt enkel het remgeld.

Het voorschrift wordt door de huisarts of door de behandelende geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde, in de heelkunde of in de orthopedische heelkunde voorgeschreven.

Dit voorschrift dient te vermelden dat :

 • de patiënt een verhoogd risico op voetproblemen vertoont (risicogroep 1, 2a, 2b, 3);
 • de patiënt houder is van een diabetespas.

Wat zijn de voordelen van deze diabetespas ?

De diabetespas is een document dat de diabetespatiënt gratis  kan aanvragen. Via dat document kan hij/zij bepaalde verstrekkingen binnen de ziekteverzekering (grotendeels) terugbetaald krijgen. De maatregelen met betrekking tot de diabetespas maken deel uit van het “Zorgvernieuwingsproject Diabetes”. Via deze maatregelen wil men :

 • de communicatie tussen de diabetespatiënt en de zorgverleners verbeteren (o.a. bespreking doelstellingen met erkende huisarts);
 • de diabetespatiënt responsabiliseren (aangeven welke onderzoeken regelmatig moeten plaatsvinden);
 • behandelingen door diëtisten en podologen toegankelijker maken voor de diabetespatiënt.

Diabetespatiënten met zorgtraject (opgesteld in het kader van diabetes mellitus, type 2). Op medisch voorschrift heeft elke diabetespatiënt die behoort tot één van de risicogroepen recht op 2 podologische consultaties (van elk 45 minuten) per kalenderjaar. Deze sessies worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld.

Diabetespatiënten met een zorgtraject

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.
Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door deze 3 partijen.
Momenteel is een zorgtraject voorzien voor bepaalde patiënten met diabetes type 2. U kan een zorgtraject aangaan indien u diabetes type 2 hebt en indien u momenteel een insulinebehandeling met 1of 2 insuline-injecties per dag volgt of indien de behandeling met tabletten onvoldoende is en een insulinebehandeling valt te overwegen
Voor patiënten die tot één van de risicogroepen behoren én en zorgtrajectcontract hebben ondertekend, kunnen maximum 2 podologische consultaties per kalenderjaar per patiënt terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Deze mogen niet op dezelfde dag plaatvinden of worden uitgevoerd tijdens een hospitalisatie. De patiënt betaalt enkel het remgeld.
Het voorschrift  wordt door de huisarts voorgeschreven.
Dit voorschrift dient te vermelden dat :
• de patiënt een verhoogd risico op voetproblemen vertoont (risicogroep 1, 2a, 2b, 3);
• de patiënt houder is van een zorgtrajectcontract.

Wat zijn de voordelen van deze  zorgtrajecten ?

Zorgtrajecten willen de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt.

Diabetespatiënten met een voortraject


De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft beslist om een generiek zorgmodel te ontwikkelen voor alle patiënten met diabetes type 2, vanaf de diagnose tot het zorgtraject diabetes type 2 of de diabetesconventie (het zogenoemde “voortraject”).

Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.


Voor patiënten die tot één van de risicogroepen behoren én en zorgtrajectcontract hebben ondertekend, kunnen maximum 2 podologische consultaties per kalenderjaar per patiënt terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Deze mogen niet op dezelfde dag plaatvinden of worden uitgevoerd tijdens een hospitalisatie. De patiënt betaalt enkel het remgeld.
Het voorschrift  wordt door de huisarts voorgeschreven.


Dit voorschrift dient te vermelden dat :
• de patiënt een verhoogd risico op voetproblemen vertoont (risicogroep 1, 2a, 2b, 3);
• de patiënt aangesloten is van bij een voortraject.

Risicogroepen

 groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, getest met een 10g-monofilament

 groep 2a: lichte orthopedische vervormingen zoals :

                     prominente metatarsaalkoppen met minimale eeltvorming

                     soepele hamer- en/of klauwtenen

                     beperkte hallux valgus < 30°

 groep 2b: ernstige orthopedische afwijkingen

 groep 3: vaatlijden of reeds eerdere voetwonden en/of amputatie en/of Charcot

Praktisch

Wat heb je nodig bij je consultatie bij de podoloog ?

 • Voorschrift arts met vermelding ‘diabetespas’ of ‘zorgtraject’  + vermelding risicogroep;
 • Diabetespas of boekje zorgtraject.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@bvp-abp.be - Mogelijke Partnerschap pakketten